W dniu 15.06.2022 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięło w nim udział 4 członków  Zarządu oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył tradycyjnie Prezes – Andrzej Smolarski. Zreferował on temat przystąpienia do konkursu PZD „ Rozwój zielonej infrastruktury”.

W dalszym ciągu zebrania :

- przygotowano wystąpienie do OZŚ PZD w Katowicach o granty.

- przedyskutowano i wyrażono zgodę na udostępnienia klucza do łańcucha blokującego wjazd na alejki dwóm starszym działkowcom w celu ułatwienia dojazdu do swoich działek

- podjęto uchwały w sprawie wykluczenia z członkostwa w PZD byłych właścicieli działek numer 112, 17, 40, 62.

- podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działek numer 112, 17, 40, 62 na nowych właścicieli

- podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD nowych właścicieli działek numer 112, 17, 40, 62

- podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagrody członkom Komisji Wodnej za wykonanie przeglądu i plombowanie wodomierzy na ogrodzie

- podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagród dla Prezesa i skarbnika

- podjęto uchwałę w sprawie przyznania świadczeń dla zastępcy Prezesa i członka Zarządu

- podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia naszego ogrodu do konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

- wyznaczono przedstawiciela Zarządu do udzielania pełnomocnictwa substytucyjnego

 Marcin Szlapa