W dniu 3.03.2019 roku o godz. 9:00 odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  w pierwszym terminie. Obecnych było 18 działkowców na 206 uprawnionych. W związku z tym zgodnie z Regulaminem zebranie odbyło się w drugim terminie o godz. 9:30. W Zebraniu wzięli udział zaproszeni goście – pan Zenon Jabłoński Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej OZŚ PZD z Katowic oraz kierownik Delegatury PZD z Gliwic pan Jan Pękala i przedstawiciel Delegatury pan Antoni Janus.

Na początku chwilą ciszy uczczono zmarłych w ostatnim roku działkowców.

Następnie wybrano na przewodniczącego Zebrania pana Andrzeja Smolarskiego. Odczytał on Regulamin i zaproponował porządek Zebrania. Uchwalono je jednogłośnie. Potem odczytano sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za 2018 rok i za kadencję, protokoły Komisji Rewizyjnej, plan pracy na rok 2019 i na kadencję oraz  preliminarz finansowy. Następnie Komisja Mandatowa odczytała protokół i potwierdziła ważność Zebrania – obecnych było 46 działkowców, co daje frekwencję 21,8 %.

Następnie odbyła się dyskusja z udziałem kilku działkowców głównie na temat ilości śmieci wyrzucanych do kontenera. Wyjaśnień i odpowiedzi udzielał Prezes oraz zaproszeni goście.

Następnie odbyło się głosowanie nad 19 uchwałami przygotowanymi przez Komisję Uchwał i Wniosków. Wszystkie zostały uchwalone. Przy niektórych zanotowano pojedyncze głosy sprzeciwu lub wstrzymujące się. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej w zakładce „Protokoły”. W tym miejscu wymienimy kilka z nich :

- uchwała o zakazie używania urządzeń spalinowych w weekendy i dni wolne

- uchwała o zakazie parkowania na alejkach

- uchwała o prowadzeniu psów na smyczy

- uchwała o zablokowaniu wjazdu na alejki

- uchwała o podniesieniu opłaty za wywóz śmieci do kwoty 150 zł

- uchwała o remoncie płotu wokół placu działkowego

- uchwała o wyborze nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Przypominamy również, że wszystkie uchwały obowiązują wszystkich działkowców i przebywających na terenie ogrodu.

Na stronie internetowej w zakładce „Opłaty” można zapoznać się również z opłatami uchwalonymi na rok 2019 oraz z opłatami obliczonymi dla poszczególnych działek.

Zarząd