W dniu 31.05.2020 roku odbyło się kolejne, comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. W trakcie zebrania :

- podpisano podjęte uchwały i różne deklaracje

- Prezes odczytał pismo jakie wpłynęło do Zarządu od właściciela działki numer 16 w sprawie postawienia płotu ażurowego od strony placu zabaw. Po zapoznaniu się ze szczegółami Zarząd wyraził zgodę.

- skarbnik przedstawił sprawy związane z wykonaniem drenażu na działce numer 120

- Prezes omówił możliwość sprowadzenia szafy metalowej na dokumenty ogrodu do świetlicy działkowej oraz zakup gabloty ogłoszeniowej odpornej na warunki atmosferyczne.

- Zarząd wyraził zgodę na budowę studni głębinowej na jednej z działek na koszt działkowca i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wodnego.

- odczytano sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli działek po kątem posiadania kompostowników oraz sprawozdanie z kontroli stanu i odczytu liczników wodnych

- podjęto uchwały w sprawie wykluczenia z członkowstwa w PZD byłych właścicieli działek numer 95, 69 i 98

- podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia umów przeniesienia praw do działek numer 95, 69 i 98 na nowych właścicieli

- podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD nowych właścicieli działek numer 95, 69 i 98

- podjęto uchwałę w sprawie zakupu gabloty na ogłoszenia odpornej na warunki atmosferyczne do kwoty 1.500,00 zł brutto

- podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagrody za prace społeczne prowadzone na rzecz ogrodu, prowadzenie dokumentacji oraz wzorowe wypełnianie obowiązków statutowych dla skarbnika ogrodu

- podjęto uchwałę w sprawie przyznania świadczeń członkom Zarządu za miesiąc czerwiec

- podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagród członkom Komisji Rewizyjnej za miesiąc czerwiec

Ostatnie 4 uchwały podjęto w głosowaniu większością głosów zgodnie z §46 Statutu PZD.

Marcin Szlapa