W dniu 14.11.2020 roku odbyło się kolejne zebranie Zarządu. Wszyscy członkowie czuli się dobrze, wiec spotkano się w świetlicy działkowej. Oczywiście przestrzegano wszystkich zasad bezpieczeństwa, związanych z pandemią.

Zebranie tradycyjnie otworzył Prezes i omówił sprawy wynikłe w czasie ostatniego dyżuru członka Zarządu w świetlicy działkowej. Przygotowano odpowiedź na pismo działkowców z dolnych alejek w sprawie zalewania działek w czasie opadów deszczu i w sprawie czyszczenia drenaży.

W dalszym ciągu zebrania :

- Prezes omówił sprawę wywiezienia śmieci wielkogabarytowych, zgromadzonych obok kontenera. Postanowiono zlecić ich wywiezienie firmie PreZero. A następnie zamknąć bramę na łańcuch, jak zwykle jest to czynione na okres zimowy.

- po dyskusji przyjęto termin zamknięcia bramy głównej na 16 listopada. Odpowiednie ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń na alejce głównej.

- przedstawiono sprawę montażu nowej gabloty na ogłoszenia na alejce głównej

- omawiano propozycje nagród dla członków Komisji Wodnej za wykonane prace

- zreferowano temat odbioru remontu instalacji fotowoltaicznej, wykonanej w dniu 9 listopada. Komisja w składzie : Prezes, sekretarz i członek Zarządu nie zgłosiła żadnych uwag. Cała instalacja po wykonaniu remontu działa prawidłowo

- podjęto uchwałę w sprawie wykluczenia z członkostwa w PZD byłego właściciela działki numer 92.

- podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki numer 92 na nowego właściciela

- podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD nowego właściciela działki numer 92

Marcin Szlapa