W dniu 18.07.2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze. Ze względu na panującą pandemię zorganizowano je na placu działkowym z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych – zachowanie dystansu i dezynfekcja. W pierwszym terminie o godz. 9:00 obecnych było 23 działkowców na 194 uprawnionych. W związku z tym zgodnie z Regulaminem zebranie odbyło się w drugim terminie o godz. 9:30. Również ze względu na panującą pandemię ograniczono ilość zaproszonych gości. W Zebraniu wziął udział pan Zdzisław Lisowski - przedstawiciel Delegatury PZD w Gliwicach.

Na początku chwilą ciszy uczczono zmarłych w ostatnim roku działkowców. Wspomniano zasłużonego dla ogrodu Jerzego Gajka.

Następnie wybrano na przewodniczącego Zebrania pana Józefa Szlapa. Odczytał on Regulamin i zaproponował porządek Zebrania. Uchwalono je jednogłośnie. Potem odczytano sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za 2019 rok i za 2020 rok, protokoły Komisji Rewizyjnej również za 2019 rok i za 2020 rok, plan pracy na rok 2021 oraz preliminarz finansowy. Następnie Komisja Mandatowa odczytała protokół i potwierdziła ważność Zebrania. Doszło jeszcze kilkunastu działkowców i razem było nas już 43 osoby – frekwencja wynosiła 22,7 %.

W dalszej części odbyła się dyskusja z udziałem kilku działkowców głównie na temat ilości i rodzaju śmieci wyrzucanych do kontenera. Wyjaśnień i odpowiedzi udzielał Prezes, prowadzący zebranie oraz zaproszony gość. Zwrócono uwagę że połowa kwoty za tą usługę stanowi opłata za transport śmieci. Padły propozycje zmiany firmy obsługującej wywóz, przejście na małe kontenery dla każdej działki zamiast jednego dużego i inne. Prezes zobowiązał się do przeanalizowania tych głosów i wyboru innego rozwiązania, uzasadnionego ekonomicznie.

Następnie odbyło się głosowanie nad 17 uchwałami przygotowanymi przez Komisję Uchwał i Wniosków. Wszystkie zostały uchwalone. Przy niektórych zanotowano pojedyncze głosy sprzeciwu lub wstrzymujące się. Na placu zawrzało przy glosowaniu nad podniesieniem opłat za wywóz śmieci do kwoty 180 zł. Ze względu na niepewny wynik prowadzący zebranie zarządził powtórne głosowanie i skrupulatne policzenie głosów. Uchwała przeszła, Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej w zakładce „Protokoły”. W tym miejscu wymienimy kilka z nich :

- uchwała o zakazie używania urządzeń wywołujących hałas w weekendy i dni wolne

- uchwała o zakazie parkowania na alejkach

- uchwała o podniesieniu opłaty za wywóz śmieci do kwoty 180 zł

- uchwała o podwyższeniu opłaty ogrodowej z kwoty 68gr/m2 do kwoty 76 gr/m2

- uchwała o remoncie sieci drenaży

- uchwała o utwardzeniu ciągu pieszego przy płocie placu działkowego

Odbyły się również wybory do nowej Komisji Rewizyjnej, ponieważ obecna pracowała w trybie komisaryczny z powodu śmierci sekretarza i rezygnacji członka.

Przypominamy również, że wszystkie uchwały obowiązują wszystkich działkowców i przebywających na terenie ogrodu.

Na stronie internetowej w zakładce „Opłaty” można zapoznać się również z opłatami uchwalonymi na rok 2021 oraz z opłatami obliczonymi dla poszczególnych działek.

Zarząd