W dniu 11.08.2022 roku odbyło się kolejne, comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył jak zwykle Prezes – Andrzej Smolarski. Odczytał on uchwałę o inwestycji na 2022 rok – wymiana rury wodociągowej oraz omówił prace wykonane przy w/w zadaniu.

W dalszym ciągu zebrania :

- przedstawiono sprawy związane z pracami na terenie naszego ogrodu

- ustalono termin spotkania z działkowcami w sprawie finansów i możliwości przeznaczenia kwoty na realizację zadania czyszczenia drenaży

- prezes omówił tematy poruszane na spotkaniu w parafii Nawrócenia św. Pawła w sprawie Dożynek Miejskich oraz możliwości wręczenia nagród za 50 lat użytkowania działki dla naszych działkowców na tych dożynkach

- odczytano uchwałę przesłaną z OZŚ PZD w Katowicach w sprawie zadań na 2022 rok wraz z możliwością dotacji dla naszego ogrodu.

OZŚ PZD na podstawie odpowiednich przepisów postanowił zaakceptować i umieścić w planie zadań na 2022 rok zadanie wymiany głównej rury wodociągowej wraz z zaworami na ROD „METALOWIEC” w Pyskowicach wraz z możliwością przyznania dotacji na realizację tego zadania w wysokości 15.000 zł. Ostateczna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 15.000 zł zgodnie z wnioskiem z dnia 28.06.2022 roku. Przystąpienie do realizacji robót może nastąpić po spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań formalnych dokumentacji wnioskowej czyli uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgłoszeń, uzyskania pozwolenia i decyzji związanych z planowanymi pracami budowlanymi, w przypadku ich posiadania, określonymi przez ogólnie obowiązujące prawo a także ze zobowiązaniem do realizacji prac zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w PZD, w tym przeprowadzenie przetargu  na realizowane prace. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagrody dla członka Komisji do wyboru najładniejszych działek

- podjęto uchwałę w sprawie wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego. Zarząd ROD „METALOWIEC” na podstawie odpowiednich przepisów w sprawie zasad prowadzenia inwestycji w rodzinnych ogrodach działkowych na podstawie protokołu Komisji do spraw wyboru wykonawcy robót inwestycyjnych akceptuje wybór firmy „TOPTHERM” sp. z o.o. z Bytomia do wykonania zadania wymiany głównej rury wodociągowej.

- poruszono temat wysłania za pomocą poczty wezwań do zapłaty za użytkowanie działki do działkowców zalegających z tymi opłatami

- ustalono ostateczny harmonogram Festynu – rozpoczęcie o 17, od 18 do 24 zabawa przy muzyce puszczanej przez DJ-a. Postanowiono wykonać obsługę gastronomiczną we własnym zakresie. Ustalono wydawanie bonów na posiłek i napój dla działkowców.

- Zarząd wyraził zgodę na zakup nagród i dyplomów dla działkowców ze stażem 50 i 45 lat na ROD „METALOWIEC” oraz wysłanie zaproszeń dla gości spoza ogrodu

Marcin Szlapa