W dniu 29.11.2023 roku odbyło się kolejne, comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne, odbyło się ono w wynajętym lokalu na terenie miasta.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski. Potwierdził on wpłynięcie na rachunek bankowy ogrodu kwoty 50.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego, jako dotacja na dofinansowanie wykonania pierwszego etapu drenaży .

W dalszym ciągu zebrania :

- poruszano sprawy związane z porządkiem na ogrodzie i sprawy gospodarcze

- dyskutowano nad pismem jakie wpłynęło do Zarządu od właścicieli działek 14, 15 i 16, w sprawie przycięcia gałęzi sosen rosnących na placu działkowym wzdłuż granicy z tymi działkami. Pisemnej odpowiedzi w tej sprawie udzieli Prezes.

- poinformowano o wpłynięciu faktury za zużycie wody w okresie od czerwca do października 2023 roku na kwotę prawie 3.000,00 zł

- podpisywano dokumenty i rachunki

- powołano Komisję Likwidacyjną do spraw środków ruchomych

- zobowiązano Zarząd do przeprowadzenia rozmów z działkowcami w sprawie udziału w pracach Komisji Wodnej

- omawiano sprawy związane z realizacją drugiego etapu budowy sieci drenaży

- podjęto uchwałę w sprawie przyznania świadczeń członkom Zarządu

- podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagrody przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

- postanowiono zamknąć w sposób trwały bramę wjazdowa na okres zimowy od dnia 3 grudnia. Informacja na ten temat będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej ogrodu

- Prezes przedstawił pismo jakie wpłynęło do Zarządu z parafii św. Mikołaja w sprawie wypożyczenia namiotów ogrodowych na czas trwania Festynu św. Mikołaja w dniu 10 grudnia. Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wypożyczenie namiotów.

Marcin Szlapa