W dniu 21.04.2024 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Dzięki uprzejmości dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu zorganizowano je na sali widowiskowej. Na przybyłych działkowców czekał poczęstunek – ciasto oraz kawa lub herbata. W pierwszym terminie o godz. 9:00 nie było wymaganej przepisami ilości działkowców. W związku z tym zgodnie z Regulaminem zebranie odbyło się w drugim terminie o godz. 9:30. Otworzył je Prezes Andrzej Smolarski, witając przybyłych działkowców i zaproszonych gości. W Zebraniu wzięła udział pani Grażyna Strużyńska - przedstawiciel Delegatury PZD w Gliwicach.

Następnie wybrano na przewodniczącego Zebrania pana Andrzeja Turka. Na sekretarza Zebrania wybrano panią Barbarę Turek. Przewodniczący skompletował prezydium Zebrania. Następnie odczytał  Regulamin i zaproponował porządek Zebrania. Uchwalono je jednogłośnie. Przewodniczący przystąpił do wyboru Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej. Ich składy zostały zaakceptowane jednogłośnie.

Potem odczytano sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za 2023 rok.

Komisja Mandatowa przedstawiła protokół, z którego wynika ze na 187 członków PZD naszego ogrodu w Zebraniu brało udział 27, osób co stanowi 14,4 % ogółu. Potwierdziła ona również ważność Zebrania do stanowienia uchwał.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała sprawozdanie z działalności w 2023 roku.

Przystąpiono do dyskusji. Na różne pytania działkowców odpowiadał Prezes.

Następnie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiała zebranym propozycje kolejnych uchwał. Przewodniczący Zebrania sukcesywnie zarządzał głosowanie nad poszczególnymi uchwałami. Wszystkie zostały uchwalone. Przy niektórych zanotowano pojedyncze głosy sprzeciwu lub wstrzymujące się. Problem wyniknął przy glosowaniu nad podniesieniem kwoty świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu pracy na rzecz Ogrodu. Po dyskusji przyjęto propozycję kwoty 15.000,00 zł. Uchwałę uchwalono większością głosów.

W tym miejscu podam najważniejsze dla działkowców uchwały :

- opłata ogrodowa wysokości 0,84 zł / m2 działki

- opłata wodna w wysokości 6,00 zł od działki

- opłata za wywóz śmieci w wysokości 48,50 zł od działki

- partycypacja finansowa w zadaniu inwestycyjnym w wysokości 220,00 zł od działki

- zaliczka na wodę w wysokości 20,00 zł od działki

Ponieważ było to również Zebranie Wyborcze został powołany nowy Zarząd oraz nowa Komisja Rewizyjna. Uchwalono również plan pracy Zarządu na 2024 rok i na kadencję

W kolejnej dyskusji poruszano temat  zakupu rębaka do utylizacji gałęzi przycinanych drzew, wjazdu na alejki w dowolnym terminie oraz organizacji dożynek. Wyjaśnień i odpowiedzi udzielał Prezes.

Przewodniczący z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zaproponował zamknięcie Zebrania.

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej ogrodu w zakładce „Protokoły”. Uchwalone opłaty można natomiast sprawdzić w zakładce „Opłaty”. Tam też można sprawdzić kwotę opłaty za poszczególne działki oraz zapoznać się z rozliczeniem zużycia wody na działkach.

Przypominamy również, że uchwalone uchwały obowiązują wszystkich działkowców oraz przebywających na terenie ogrodu.

Marcin Szlapa