1. Montaż wodomierzy
  1. Działkowiec, który zamierza zainstalować wodomierz na swojej działce powinien zgłosić ten fakt na piśmie (podanie w dwóch egzemplarzach (pobierz)) do Zarządu Ogrodu oraz zapoznać się z ustaleniami niniejszego regulaminu. Powinien także przedstawić dokument zakupu (paragon) i gwarancję.
  2. Zakup, montaż i zabezpieczenie wodomierza na działce przed kradzieżą, uszkodzeniem i działaniem mrozu, działkowiec dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt. Sugerujemy aby był to licznik całkowicie plastykowy z przyłączem ½ cala.
  3. Usytuowanie wodomierza powinno odpowiadać następującym warunkom:
   1. licznik musi być sprawny technicznie i posiadać plombę na pokrywie,
   2. musi być zapewniona możliwość odczytu wskazań licznika i kontroli stanu plomb,
   3. przed wodomierzem, tj. od strony dopływu wody do niego, powinien być zabudowany zawór odcinający wodę,
   4. przez wodomierz powinna przepływać cała ilość wody wodociągowej pobieranej na danej działce,
   5. w nakrętkach przy wodomierzu powinny być otwory umożliwiające zaplombowanie licznika,
   6. od strony dopływu wody do wodomierza zabrania się montowania trójników lub innych urządzeń umożliwiających czerpanie wody,
   7. zamontowane wodomierze będą odbierane i plombowane raz w roku przed napełnieniem instalacji wodociągowej. Dokładny termin zostanie podany w osobnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
 2. Odbiór zainstalowanych wodomierzy
  1. Odbioru wodomierza i jego zaplombowanie dokonuje Komisja Wodna w obecności użytkownika działki.
  2. W czasie odbioru wodomierza Komisja powinna sprawdzić:
   1. jego stan techniczny, stan plomby na obudowie,
   2. prawidłowość i szczelność połączeń wodomierza z siecią wodną,
   3. kierunek obrotów wskaźników przepływu wody,
   4. numer i stan licznika wodomierza.
  3. Członkowie komisji wodnej sporządzają z kontroli protokół odbioru wodomierza.
 3. Okresowa kontrola wodomierzy
  1. Działkowcy posiadający zainstalowany wodomierz zobowiązani są do udostępnienia go do kontroli członkom Komisji Wodnej na każde ich żądanie.
  2. Komisja Wodna przeprowadza w ciągu roku co najmniej dwie rutynowe kontrole poprawności korzystania z wodomierzy tj. na początku i na końcu okresu podawania wody oraz na każde polecenie Zarządu. Z przeprowadzonych kontroli członkowie komisji sporządzają protokóły pokontrolne, które są odpowiednio przechowywane w aktach Ogrodu.
  3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego użytkowania wodomierza przez działkowca, czynienia trudności Komisji Wodnej przez powyższego podczas kontroli lub uchylania się przed kontrolą, Komisja Wodna ma obowiązek szczegółowo opisać ten fakt w protokóle pokontrolnym. Następnie występuje do Zarządu z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji wobec danego działkowca.
  4. Zarząd może ukarać działkowca ustalając odpowiednią karę porządkową zgodnie z § 23 Statutu PZD i przejściem na rozliczenie ryczałtem.
  5. Podobne kary może Zarząd nałożyć na działkowców, którym udowodniono kradzież wody, czyli czerpanie jej nie ze swojej instalacji.
 4. Ustalenia końcowe
  1. Działkowcy posiadający zainstalowane wodomierze są zobowiązani w terminie podanym na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej odczytać i przekazać Komisji Wodnej lub członkom Zarządu stan licznika. Zużycie wody zostanie obliczone na podstawie różnicy wartości odczytów na wodomierzu w poprzednim i bieżącym roku.
  2. Działkowcy, którzy w podanym terminie nie podadzą stanu licznika wodomierza, będą musieli opłacić należność za zużytą wodę ryczałtem.
  3. Dopuszcza się możliwość demontażu wodomierza na okres zimy pod rygorem, że jego demontaż i ponowny montaż zostaną przeprowadzone w obecności członków komisji wodnej którzy spiszą stan wodomierza przed demontażem i sprawdzą ten odczyt przed montażem w roku następnym. W przypadku uszkodzenia plomb na wodomierzu lub samego wodomierza należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt członkom Komisji Wodnej celem ustalenia dalszego toku postępowania.
  4. Różnicę stanu licznika głównego i podliczników na działkach pokrywają solidarnie wszyscy działkowcy, także nie posiadający licznika, proporcjonalnie do zużycia wody wskazanego przez licznik.
  5. Przypomina się działkowcom, że zgodnie z §5 Instrukcji Prezydium Krajowej Rady (Uchwała nr 18/96 PKR z dnia 31 maja 1996 r.) w sprawie lokalizacji i budowy zbiorników wodnych na działkach w ROD, każdy działkowiec posiadający basen kąpielowy, brodzik lub oczko wodne zasilane wodą wodociągową powinien zainstalować wodomierz.
  6. Wszelkie wątpliwości działkowców w sprawie niniejszego regulaminu należy zgłaszać na piśmie członkom Zarządu. 

Zarząd R.O.D. „Metalowiec