Zebranie wrześniowe

W dniu 16.09.2021 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Wziął w nim udział cały Zarząd oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski. Poinformował on że kamera do monitoringu została zamontowana na maszcie na terenu placu działkowego. Aby spełnić wszystkie wymagania wybrano lepszy model od proponowanego poprzednio. Jest to kamera obrotowa, z 30-krotnym zoomem, możliwością nagrywania obrazu i dźwięku oraz zdalnym dostępem przez sieć telefonii komórkowej. Została ona wyposażona w autonomiczny system zasilania z systemu fotowoltaicznego. Koszt tego zadania zamknął się w kwocie 3.800,00 zł brutto. Z tego względu została ona ubezpieczona .

W dalszym ciągu zebrania :

Czytaj więcej...

Zebranie sierpniowe

W dniu 26.08.2021 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. W  zebraniu wzięło udział 4 członków Zarządu i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Zebranie otworzył jak zwykle Prezes – Andrzej Smolarski. Na początku zreferował temat czyszczenia drenaży siłami własnymi i przez wynajętą firmę zewnętrzną. W dniu 12 sierpnia dokonano odbioru wykonanych robót. Byli przy tym obecni – przedstawiciel wykonawcy, Prezes oraz członek Komisji Wodnej. Uznano że prace zostały wykonane zgodnie ze zleceniem i bez widocznych wad. Koszt tego zadania zamknął się w kwocie 6.500,00 zł brutto.

W dalszym ciągu zebrania :

Czytaj więcej...

Raport o stanie drenaży

Na dzień 14 sierpnia zostały udrożnione dreny :

-  od studzienki na zewnątrz działki nr 13 ( odkopana studzienka rewizyjna ) w kierunku rzeki

-  od działki nr 13 do działki nr 119 i dalej będzie sprawdzane do studzienki na działce 120

-  udrożniony jest dren od działki nr 13 do studzienki na alejce przy działce nr  99 i dalej aż do altany na działce nr 99 ( cały ten odcinek był zarośnięty korzeniami drzew i krzewów ). Utknięto z pracami przy altanie na działce nr 99. Jeżeli altana jest zbudowana na drenie to może być problem z jego udrożnieniem.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z Walnego

W dniu 18.07.2021 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze. Ze względu na panującą pandemię zorganizowano je na placu działkowym z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych – zachowanie dystansu i dezynfekcja. W pierwszym terminie o godz. 9:00 obecnych było 23 działkowców na 194 uprawnionych. W związku z tym zgodnie z Regulaminem zebranie odbyło się w drugim terminie o godz. 9:30. Również ze względu na panującą pandemię ograniczono ilość zaproszonych gości. W Zebraniu wziął udział pan Zdzisław Lisowski - przedstawiciel Delegatury PZD w Gliwicach.

Na początku chwilą ciszy uczczono zmarłych w ostatnim roku działkowców. Wspomniano zasłużonego dla ogrodu Jerzego Gajka.

Następnie wybrano na przewodniczącego Zebrania pana Józefa Szlapa. Odczytał on Regulamin i zaproponował porządek Zebrania. Uchwalono je jednogłośnie. Potem odczytano sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za 2019 rok i za 2020 rok, protokoły Komisji Rewizyjnej również za 2019 rok i za 2020 rok, plan pracy na rok 2021 oraz preliminarz finansowy. Następnie Komisja Mandatowa odczytała protokół i potwierdziła ważność Zebrania. Doszło jeszcze kilkunastu działkowców i razem było nas już 43 osoby – frekwencja wynosiła 22,7 %.

Czytaj więcej...

Zebranie lipcowe - ciąg dalszy

W dniu 10.07.2021 roku odbyło się kolejne zebranie Zarządu. Spotkanie zorganizowano tym razem w świetlicy działkowej. Było tam znacznie chłodniej niż na wolnym powietrzu. Więc lepiej się obradowało. Nie dochodziły tutaj również podmuchy wiatru, który mógłby rozwiać przygotowywane na Walne dokumenty. Oczywiście przestrzegano zasad bezpieczeństwa, związanych z pandemią. W zebraniu wzięło udział 5 członków Zarządu i 2 członków Komisji Rewizyjnej oraz były Prezes – Józef Szlapa.

Zebranie otworzył Prezes – Andrzej Smolarski. Omówił on sprawy związane z organizacją Walnego Zebrania. Następnie przygotowywano dokumenty potrzebne na zebranie. Przy ich wypełnianiu korzystano z pomocy i doświadczenia byłego prezesa. Przygotowano również dokumenty do wglądu dla działkowców, które będą wystawione w świetlicy w dniach poprzedzających Walne.

W dalszym ciągu zebrania :

Czytaj więcej...

Zebranie czerwcowe

W dniu 23.06.2021 roku odbyło się kolejne zebranie Zarządu. Spotkanie zorganizowano jak zwykle przed świetlicą działkową. Przestrzegano zasad bezpieczeństwa, związanych z pandemią. W zebraniu wzięło udział 5 członków Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej.

Zebranie jak zwykle otworzył Prezes. Zapoznał on zebranych z komunikatem KZ PZD z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie możliwości odbywania Walnych Zebrań ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym.

W dalszym ciągu zebrania :

- po dyskusji postanowiono skorzystać z tej możliwości. Ustalono termin Zebrania Sprawozdawczego na 18 lipca 2021 roku

Czytaj więcej...

Zebranie majowe

W dniu 20.05.2021 roku odbyło się comiesięczne zebranie Zarządu. Spotkanie zorganizowano przed świetlicą działkową. Oczywiście przestrzegano wszystkich zasad bezpieczeństwa, związanych z pandemią. W zebraniu wzięło udział 4 członków Zarządu i Komisja Rewizyjna w składzie :

przewodniczący – Zdzisław Lisowski

członek – Krystyna Skorupka

członek – Barbara Pająk

Zebranie tradycyjnie otworzył Prezes. Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej, omawiając sprawy związane ze świadczeniami osób pracujących na działkach.

W dalszym ciągu zebrania :

Czytaj więcej...

Losowy obraz

Szukaj