Zebranie majowe

W dniu 31.05.2020 roku odbyło się kolejne, comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. W trakcie zebrania :

- podpisano podjęte uchwały i różne deklaracje

- Prezes odczytał pismo jakie wpłynęło do Zarządu od właściciela działki numer 16 w sprawie postawienia płotu ażurowego od strony placu zabaw. Po zapoznaniu się ze szczegółami Zarząd wyraził zgodę.

- skarbnik przedstawił sprawy związane z wykonaniem drenażu na działce numer 120

Czytaj więcej...

Ogłoszenie opłaty

O G Ł O S Z E N I E 

Informujemy działkowców, iż wjazd na teren Ogrodu jest możliwy od godziny 15 w piątek do godziny 14 w sobotę. Poza tymi dniami wjazd na teren Ogrodu będzie niedostępny. W razie konieczności prosimy o wcześniejsze umówienie terminu z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Kontakt telefoniczny z Prezesem Zarządu pod numerem telefonu 692-071-502.

Prosimy działkowców o wpłacanie zaliczki na poczet wywozu śmieci w wysokości 100,00 zł. Numer konta taki sam jak dla opłat ogrodowych. Jest podany w zakładce "Opłaty" i dalej "Zaliczka za działki w 2020 r." . W tytule prosimy podać : zaliczka na śmieci oraz numer działki.

Zarząd

Zebranie kwietniowe

W dniu 30.04.2020 roku odbyło się kolejne, comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Tym razem zebranie odbyło się na wolnym powietrzu, pod zadaszeniem obok świetlicy. Pozwoliło to zachować odpowiednie środki ostrożności. Zebrani zdezynfekowali dłonie, zajęli miejsca oddalone od siebie a na twarzach mieli założone maseczki. W trakcie zebrania :

- Prezes odczytał pismo jakie wpłynęło do Zarządu od właściciela działki numer 80 w sprawie postawienia drewnianej werandy obok altany. Po zapoznaniu się ze szczegółami Zarząd wyraził zgodę.

- dyskutowano na temat procedury podejmowania uchwał oraz podpisywano różne dokumenty

- Prezes przedstawił sprawę wjazdu na działki i otwierania łańcucha zamykającego wjazd na aleję główną.  

Czytaj więcej...

Zebranie marcowe

W dniu 12.03.2020 roku o godz. 17:00 odbyło się kolejne, comiesięczne zebranie Zarządu. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie Zarządu, przewodnicząca i sekretarz Komisji Rewizyjnej oraz na zaproszenie Zarządu – była księgowa i były Prezes naszego ogrodu. W związku z panującą epidemią koronawirusa zachowano wszelkie możliwe środki ostrożności. Nie było tradycyjnego witania ani przekazywania dokumentów. Wszyscy siedzieli oddaleni od siebie. W trakcie zebrania :

- Prezes przestawił planowane terminy zebrań oraz omówił sprawę terminu Walnego Zebrania. Zgodnie z uchwałą KR PZD zostaje ono przesunięte. Terminu na razie nie ustalono. Jeżeli zostaną podane kolejne wytyczne to wtedy go ustalimy.

- była księgowa przestawiła rozliczenie zużycia wody za ubiegły rok. W sumie według zestawienia faktur ogród zapłacił za nią 5.004,00 zł. Rozliczenie to zostanie udostępnione na stronie internetowej naszego ogrodu, w zakładce „Opłaty”.

- ustalono że brama główna zostanie otwarta od dnia 15 marca.  

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie zaliczek

Ogłoszenie Zarządu

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

„METALOWIEC” w Pyskowicach

w sprawie opłat ogrodowych w 2020 roku.

 

Szanowni  Działkowcy! Drodzy sąsiedzi!

Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze publiczne w zakresie organizacji zgromadzeń spowodowały niemożność organizacji walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych.

Zakłóciło to funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce. Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców walne zebrania są bowiem uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach najistotniejszych dla ROD. Jedną z nich jest rozstrzyganie o wysokości opłat ogrodowych.

Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację Krajowy Zarząd PZD, jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce, podjął decyzję o odroczeniu terminów walnych zebrań w 2020 roku. Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną w całym PZD regułę o upoważnieniu zarządów ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 roku. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które walne zebrania określiły w 2019 roku.

Czytaj więcej...

Komunikat KZ PZD w sprawie dostępu do działki

Komunikat KZ PZD z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami na temat prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. ...

… Krajowy Zarząd pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich….

Oryginał poniżej

http://pzd.pl/artykuly/23953/188/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-3-kwietnia-2020-r-w-sprawie-obowiazujacych-przepisow-w-zakresie-dostepu-do-dzialki-w-ROD.html

Marcin Szlapa

 

Uchwała numer 71 KZ PZD

Uchwała nr 71/2020 KZ PZD z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii.

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 27 marca 2020 r. wprowadził szczególne zasady funkcjonowania struktur PZD.

Oryginał poniżej

http://pzd.pl/uploads/cgblog/id23941/

uchwala_KZ_PZD_71.2020_z_dn._27.03.2020.pdf

Marcin Szlapa

Losowy obraz

Szukaj